Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между IsoHut.EU и лицата- ползватели на услугите на сайта www.IsoHut.EU.
 2. IsoHut.EU е сайт за малки обяви. IsoHut.EU е собственост на IsoHut.EU. В настоящите Общи условия IsoHut.EU ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта IsoHut.EU.
 3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си IsoHut.EU или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на IsoHut.EU, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 4. Ползвателите на услугите на IsoHut.EU се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта IsoHut.EU дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от IsoHut.EU, относно услугите, предоставяни чрез сайтa.  
Правила за публикуване на обяви във IsoHut.EU:
 1. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. В определени случаи на платформата са видими заглавия на страници, които се генерират частично или цялостно от съдържание, което се публикува от потребителите на платформата.
 2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
  Забранено е публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки.
 3. Забранено е публикуването на информация, не касаеща конкретната стока или услуга, предмет на обявата. Изброяването в заглавието или текста на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 4. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обявите неотговарящи на съответната рубрика, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 5. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за нейното състояние, произход, марка или производител.
 6. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и други.
 7. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 8. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
  Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 9. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 10. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
  Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
  Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
  Забранена е директната, нерегламентирана реклама 
 11. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 12. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
 13. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от Интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 14. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики, обявите ще бъдат спирани, а потребителите санкционирани.
 15. ПРОМО обявите на първа страница се публикуват за срок от 10 дни и се показват на ротационен принцип на заглавната страница на сайта. 


  Цените и начините за плащане на платените обяви в IsoHut.EU са обявени в сайта. Заявяването на платена обява НЕ гарантира публикуването и в IsoHut.EU, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.
 16. Обявите се публикуват за срок от три месеца. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване или редакция на обявата се подновява нейния тримесечен срок. Потребителят може и сам да архивира свои обяви.

  Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискане на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично.

  Отказаните обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично след 28 дни.

  Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.
 17. Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
  Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
 18. Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текстът и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 19. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
 20. IsoHut.EU не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 21. Администраторите на сайта имат право по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. 
  Да блокират профили на потребители, срещу които има оплаквания за съдържанието на обявите им или при подадени достатъчно данни за закононарушение, произтичащо от акта на публикуване на тези обяви.
  Да блокират потребители за системно не спазване на правилата на сайта.
 22. Услугите, предлагани от IsoHut.EU не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

 

С приемането на настоящите Общи условия, лицата - ползватели на услугите на IsoHut.EU декларират, че ще използват системата за доставки единствено за сделки, осъществени чрез сайта.


При възникване на основателни съмнения, че системата за доставки е използвана за сделка, която не е осъществена чрез сайта IsoHut.EU, начислените рейтинг точки и съответните бонуси за тях могат да бъдат отменени.

 
Общи разпоредби
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от IsoHut.EU с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 2. IsoHut.EU си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и IsoHut.EU се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.